naslovnica_show_all_za_razvoj_nanos.jpg

 

 

Društvo za razvoj podeželja med Snežnikom in Nanosom je bilo ustanovljeno na ustanovnem zboru članov 26.10.2007 v Narinu. Na ustanovnem zboru je bilo prisotno 64 članov, ki so sprejeli Statut društva in izvolili organe društva. Trenutno je v društvo včlanjeno 83 članov. Društvo je registrirano kot samostojna pravna oseba po Zakonu o društvih in ima status društva v javnem interesu na področju kmetijstva.


Društvo je prostovoljno, samostojno, nepridobitno združenje, sestavljeno iz predstavnikov javnega sektorja, ekonomskega sektorja in civilne družbe, ki so se povezali z namenom skupnega in usklajenega delovanja pri odločanju in izvajanju projektov, opredeljenih v lokalni razvojni strategiji LAS z namenom pospešitve in okrepitve celovitega »pristopa od spodaj navzgor« k razvoju območja. Pri razvoju območja kot enakopravni partnerji sodelujejo predstavniki vseh treh sektorjev, ki organizirano usklajujejo potrebe lokalnega nivoja z usmeritvami občinskih, regionalnih, nacionalnih in EU programov.


Ključne naloge društva so:
• upravljanje in vodenje Lokalne akcijske skupine (v nadaljevanju LAS),
• priprava in izvajanje lokalne razvojne strategije (v nadaljevanju strategije),
• spremljanje, vrednotenje in poročanje o delovanju društva in izvajanju strategije,
• animiranje, informiranje in svetovanje prebivalcem,
• izobraževanje in usposabljanje članov društva in ostalih prebivalcev,
• usklajevanje s strokovnimi institucijami,
• podpora izvajanju projektov in projektni management,
• povezovanje in projektno sodelovanje na lokalnem, regionalnem in nacionalnem nivoju ter s partnerji v tujini,
• inovativnost pri reševanju problemov in rabi razvojnih priložnosti,
• iskanje in zagotavljanje finančnih virov za izvajanje aktivnosti in projektov.


Cilji društva so:
• ohranjanje kvalitete prostora na območju, uravnotežen družbeno-gospodarski razvoj podeželja – usklajen s programskimi izhodišči in prvinami LAS,
• sprotno obveščanje članov o zadevah, pomembnih za razvoj podeželja območja,
• prizadevati si za podporo in sodelovanje vseh družbenih akterjev na območju,
• v aktivnosti programov in projektov članov društva in partnerjev vključevati predvsem lokalno prebivalstvo,
• povezovanje članov društva v neformalne ali formalne mreže lokalnih partnerstev.


Društvo za razvoj podeželja med Snežnikom in Nanosom je v preteklem programskem obdobju 2007 - 2013 izvajalo naloge Lokalne akcijske skupine za področje občin Ilirska Bistrica, Pivka in Postojna. Pri tem je zagotavljalo vse potrebne finančne in strokovne resurse za nemoteno delovanje LAS in si s tem pridobilo bogate strokovne izkušnje za vodenje LAS. Nenazadnje dokazuje uspešnost vodenja LAS črpanje 1.260.397,00 € sredstev iz programa Leader, s katerimi je bilo uspešno izvedeno 94 projektov na področju vseh treh občin. Društvo za razvoj podeželja med Snežnikom in Nanosom tudi izpolnjuje vse potrebne strokovne in finančne zahteve za nemoteno upravljanje LAS.


Zaradi spremembe organizacijske strukture LAS v novem programskem obdobju 2014- 2020 v okviru izvajanja programa CLLD, je z 1.10.2015 društvo postalo vodilni partner LAS med Snežnikom in Nanosom in zagotavlja pravno legaliteto partnerstvu LAS.
V sklopu administrativnih nalog društvo skrbi za upravljanje s finančnimi sredstvi, za osnovno delovanje in za poročanje. Društvo skrbi za izvajanje nalog in projektov, ki jih sprejme upravni odbor društva in zbor članov na svojih sejah. Pri tem morajo biti upoštevane lokalne prioritete, potenciali in drugo kar lokalna skupnost opredeljuje kot svoj interes in potrebo.


Del financiranja društva je predviden iz javnih sredstev (tako lokalnih, kot državnih in evropskih), del sredstev pa si LAS zagotavlja preko prijav na razne razpise in s trženjem lastnih storitev ter drugimi viri (članarine....).

 

Informacije


DRUŠTVO ZA RAZVOJ
PODEŽELJA MED
SNEŽNIKOM IN NANOSOM

Jurčičeva 1,
6250 Ilirska Bistrica

Matična številka: 1175688000
Davčna številka: 93233884


Številka bančnega računa:

SI56 1010-0005-6857-224 Banka Intesa Sanpaolo d.d.


Telefon:

+386 (0)5 9076771
+386 (0)5 9076770

 

Mobilni telefon:

+386 (0)31 688 621 (Aleš)
+386 (0)64 157 044 (Andreja)

 

Spletna stran: www.razvoj-podezelja.si
E-mail: info@razvoj-podezelja.si

 

Odgovorne osebe:

Predsednik: Boštjan Glažar

Telefon: +386 (0)41 266 332

E-mail: bostjan.glazar@pivka.si

 

Strokovni vodja: Aleš Zidar

Telefon: +386 (0)31 688 621

E-mail: ales.zidar@siol.net