naslovnica_show_all_za_razvoj_nanos.jpg

Nosilec:
 Društvo za razvoj podeželja med Snežnikom in Nanosom
Partnerji: Šolski center Postojna, OŠ Antona Žnideršiča Ilirska Bistrica, OŠ Pivka, OŠ Miroslava Vilharja Postojna
Občine izvajanja: Pivka, Postojna, Ilirska Bistrica
Predvidena vrednost operacije: 58.821,71 €
Znesek sofinanaciranja: 49.998,43 €

Predlagana operacija predvideva aktivnosti, ki bodo zajemale uporabo in promocijo sodobnih tehnologij, CLLD programa in inovativnost v smislu povezovanja podjetji iz regije z mladimi. Z aktivnostmi želimo mladim in osnovnošolcem zadnje triade predstaviti možnosti, ki so v domačem okolju, v podpornem okolju, jim približati sodobno tehnologijo in generirati programe, ki bodo neposredno povezani z razvijanjem poklicno-specifičnih kompetenc na področju rabe sodobnih tehnologij. S terminom sodobne tehnologije opredeljujemo: CAD/CAM, delo na tri in/ali pet osnem CNC, 2D in 3D modeliranje in 3D tiskalnik.

Mladi (v nadaljevanju dijaki), vključeni v srednješolsko izobraževanje (strojni tehnik in oblikovalec kovin – orodjar), v okviru obstoječega kurikula nimajo prav posebnih možnosti za razvijanje in pridobitev kompetenc na področju rabe sodobnih tehnologij. Trenutno veljavni izobraževalni program, katerega sestavni del je tudi odprti kurikul, dijakom omogoča spoznavanje sodobnih tehnologij, ne pa tudi razvijanje veščin in kompetenc. Tako po zaključku šolanja niso sposobni na trgu dela ustvarjati višje dodane vrednosti, saj morajo veščine in kompetence razviti skozi čas zaposlitve, kar pa ima za posledico nižje osebne prihodke in nižjo raven kakovosti življenja v regiji.

S projektom bomo dijakom omogočili razvijanje veščin in kompetenc na področju sodobnih tehnologij, skupaj s podjetji iz regije. Ocenjujemo, da bomo za čas trajanja projekta vključili 80 dijakov. Načrtovani obseg ur presega obseg zaposlitve ene osebe, vendar bo delo zastavljeno tako, da bodo dva ali trije dijaki delali skupaj. Podjetja prepoznavajo, da imajo premalo stika z dijaki (obdobje praktičnega usposabljanja pri delodajalcu je prekratko, še posebej za program strojni tehnik) in tako ne uspejo prepoznati njihovih potencialov. V projektu bodo podjetja ponudila praktične izzive vključenim dijakom, izzivi pa bodo zastavljeni tako, da bodo dejansko reševali izziv dotičnega podjetja in zahtevali vključitev sodobnih tehnologij. Dijaki bodo tako reševali konkretizirane izzive, skozi katere jim bo z ustrezno podporo pomagal mentor. Predvidene rešitve bodo testirali, jih ovrednotili in najprimernejšo rešitev tudi predstavili podjetju. Skozi pilotno izvedbo aktivnosti bomo oblikovali dva učna načrta, ki bosta del odprtega kurikula šole in ju bomo integrirali neposredno v izobraževalne programe (strojni tehnik in oblikovalec kovin – orodjar). Vsaj dva novo nastala kurikula bosta zastavljena interdisciplinarno – prepletale se bodo vsebine, ki bodo zasledovale uporabo sodobne tehnologije z elementi podjetnosti (poudarek na komunikaciji kot del podjetniške kompetence). Obseg posameznega kurikula bo med 70 in 105 pedagoškimi urami, vanj bodo vključeni dijaki celega razreda (razred šteje med 18 in 28 dijakov). Vsebine bodo zastavljene praktično, zato se bodo dijaki delili v skupine.
 

Raziskave kažejo, da je pri mladih zanimanje za tehnologijo in tehnične profile potrebno vzbuditi že zgodaj. Žal, v osnovnošolskem izobraževanju pristopov, ki bi to spodbujali,  nimamo. V regiji (glede na strukturo in število podjetji v kovinarski industriji) pa kader s tehničnimi znanje in kompetencami na področju rabe sodobne tehnologije, potrebujemo. Zato bo ena izmed aktivnosti usmerjena tudi na osnovnošolce zadnje triade. Skozi aktivnost bodo dijaki v sodelovanju z učitelji pripravili delavnice – tehniški dan, ki bodo usmerjene v promocijo sodobnih tehnologij med osnovnošolci. Tehniški dan bo sestavljen iz dveh modulov, od katerega bo eden vključeval ogled ICST-ja, drugi pa obdelavo kovin. Sama obdelava kovin bo usmerjena v uporabo različnih orodji, bo pomoči srednješolcev. Vsebina tehniškega dne za osnovnošolce pa bo prilagojena kurikulu, ki ga zasleduje osnovna šola na področju obdelave kovin, zato bodo v projektu pri pripravi programa sodelovali učitelji tehnike.

Skozi vse aktivnosti bomo aktivno promovirali tudi CLLD program (z navedbo, dosledno uporabo logotipov), kot eden izmed programov, ki ga izvaja podporno okolje v naši regiji.

Kratkoročni, operativni cilji operacije sledijo ciljem LAS DRPSN in sicer spodbujanje inovativne naravnanosti akterjev pri združevanju (združujemo institucije iz 3 različnih področij):
- dvig kompetenc na področju dela s sodobnimi tehnologijami,
- spodbujanje k nadaljevanju izobraževanja na področju tehničnih programov,
- vzpostaviti povezavo med podjetji iz občin in mladimi kot priložnost zgodnjega prepoznavanja potencialnih kadrov.

Rezultati operacije:

1. faza:

- 5 rešitev izzivov delodajalcev,
- 3 izvedene tehničnih dni,
- 4 dogodki promocije CLLD in aktivnosti projekta (v okviru že obstoječih dogodkov; Teden vseživljenjskega učenja, promocija EU projektov, Dan odprtih vrat, Teden poklicnih kompetenc).

2.faza:

 

- 10 rešitev izzivov delodajalcev,
- 5 izvedenih tehničnih dni,
- 4 dogodki promocije CLLD in aktivnosti projekta (v okviru že obstoječih dogodkov; Teden vseživljenjskega učenja, promocija EU projektov, Dan odprtih vrat, Teden poklicnih kompetenc),
- 2 učna načrta odprtega kurikula (eden za program oblikovalec kovin – orodjar, drugi za program strojni tehnik),
- 1 program tehničnega dne za osnovnošolce (namen promocije tehnike in uporabe sodobne tehnologije).

Informacije


DRUŠTVO ZA RAZVOJ
PODEŽELJA MED
SNEŽNIKOM IN NANOSOM

Jurčičeva 1,
6250 Ilirska Bistrica

Matična številka: 1175688000
Davčna številka: 93233884


Številka bančnega računa:

SI56 1010-0005-6857-224 Banka Intesa Sanpaolo d.d.


Telefon:

+386 (0)5 9076771
+386 (0)5 9076770

 

Mobilni telefon:

+386 (0)31 688 621 (Aleš)
+386 (0)64 157 044 (Andreja)

 

Spletna stran: www.razvoj-podezelja.si
E-mail: info@razvoj-podezelja.si

 

Odgovorne osebe:

Predsednik: Boštjan Glažar

Telefon: +386 (0)41 266 332

E-mail: bostjan.glazar@pivka.si

 

Strokovni vodja: Aleš Zidar

Telefon: +386 (0)31 688 621

E-mail: ales.zidar@siol.net