Skip to content

Društvo za razvoj podeželja med Snežnikom in Nanosom

Predstavitev društva | Natisni |
Četrtek, 17 Januar 2008 01:55

Društvo za razvoj podeželja med Snežnikom in Nanosom je bilo ustanovljeno na ustanovnem zboru članov 26.10.2007 v Narinu. Na ustanovnem zboru je bilo prisotno 64 članov, ki so sprejeli Statut društva in izvolili organe društva. Društvo je registrirano kot samostojna pravna oseba po Zakonu o društvih.

Namen društva je razvoj lokalnega območja z upoštevanjem principov LEADER in izkoriščanjem lokalnih virov. Društvo deluje na območju občin Ilirska Bistrica, Pivka in Postojna in ima sedež v Ilirski Bistrici, Bazoviška 14. Velikost območja, ki ga pokriva društvo je 972 km2 s 34.71 prebivalci.

Društvo izvaja naloge lokalne akcijske skupine, na podlagi Uredbe Sveta EU o podpori razvoju podeželja iz Evropskega sklada za razvoj podeželja za programsko obdobje 2007-2013 (Council Regulation No. 1698/2005, z dne 20.09.2005, Bruselj) in Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2007-2013.

V sklopu administrativnih nalog društvo skrbi za upravljanje s finančnimi sredstvi, za osnovno delovanje in za poročanje. Društvo skrbi za izvajanje nalog in projektov, ki jih sprejme upravni odbor društva in zbor članov na svojih sejah in ki so v skladu z lokalno razvojno strategijo območja 2007-2013. Pri tem morajo biti upoštevane lokalne prioritete, potenciali in drugo kar lokalna skupnost opredeljuje kot svoj interes in potrebo.

Osnovna naloga društva je koordinacija in usmerjanje projektnih aktivnosti na podeželju, ki jih izvajajo različne osebe javnega in zasebnega sektorja, povezovanje kmetijske in nekmetijske dejavnosti ter skrb, da so projekti med seboj sprejemljivi, da se ne prekrivajo, ne podvajajo in da prerastejo v skupno sodelovanje, zasledujejo skupni interes.

Del financiranja društva je predviden iz javnih sredstev (tako lokalnih, kot državnih in evropskih), del sredstev pa si bo LAS zagotavljal preko prijav na razne razpise in s trženjem lastnih storitev ter drugimi viri (članarine....).

Premoženje društva sestavljajo denarna in druga sredstva, ki jih društvo pridobi s članarino, darili in volili, prispevki donatorjev, iz javnih sredstev, z opravljanjem dejavnosti društva in iz drugih virov, njegove nepremične in premične stvari ter materialne pravice. Društvo ne sme deliti svojega premoženja članom. Vsaka delitev premoženja društva med njegove člane je nična. Če društvo pri opravljanju svoje dejavnosti ustvari presežek prihodkov nad odhodki, ga mora porabiti za uresničevanje svojega namena ter ciljev oziroma za opravljanje nepridobitne dejavnosti, določene v statutu.

Vabljeni v članstvo društva. Izpišite pristopno izjavo in jo pošljite na naš naslov:

Pristopna izjava za civilni sektor: pdf pristopna izjava 60.66 Kb

Pristopna izjava za pravne osebe, društva, organizacije: pdf Pristopna izjava pravne osebe 71.46 Kb

 

VIZITKA

  • Društvo za razvoj podeželja med Snežnikom in Nanosom
  • Bazoviška 14
  • 6250 Ilirska Bistrica
  • mob: 031 339 789
  • tel: 05 7112 335
  • fax: 05 7141 284
  • email: info@razvoj-podezelja.si

PRIPOROČAMO

las-porocilo
trznice
projekt pesca
kmecki-krozek
turisticne kmetije
razvoj-podezelja-link